Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông báo khẩn cấp về KLTN K47 của Khoa KT&KDQT

Email In PDF.
Căn cứ tình hình thực tế, Khoa điều chỉnh thời hạn nộp và duyệt đăng ký đề tài như sau:

Thời gian: Ngày 07/02/2012, từ 10h-11h: Sinh viên nộp 02 bản đăng ký đề tài (mẫu 02), có chữ ký xác nhận của GVHD.

 

nbso online casino reviews font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; word-wrap: break-word;">Lưu ý: sinh viên nộp theo lớp, lớp trưởng nộp cho Khoa (kèm theo bản tổng hợp chi tiết đăng ký đề tài của lớp mình, nộp bản cứng, và gửi bản mềm qua email trước 11h);

Ngày 13/02/2012, từ 10h-11h: Khoa trả kết quả duyệt tên đề tài (trả theo lớp, các lớp trưởng đến nhận cho lớp của mình).

Tuy nhiên, thời gian nộp KLTN về Khoa (12/05/2012, từ 8h30-11h30) sẽ không thay đổi. Vì vậy các em vẫn cần khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho đề tài ngay từ bây giờ và cố gắng tránh mọi sai sót trong khâu đăng ký.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 15:42 )  
You are here: Home Khoá luận tốt nghiệp Thông báo khẩn cấp về KLTN K47 của Khoa KT&KDQT