Bộ môn Kinh tế và Quản lý

2402

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh tế đầu tư, Đầu tư quốc tế, Môi trường đầu tư, Quản trị dự án đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Thực hành lập dự án kinh doanh, Nguyên lý quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước về kinh tế, Quản lý kinh tế vùng và địa phương.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

  1. TS Nguyễn Thị Việt Hoa – Trưởng Bộ môn
  2. PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh
  3. PGS, TS Trần Thị Ngọc Quyên
  4. TS Hoàng Hương Giang
  5. TS Cao Thị Hồng Vinh
  6. ThS Đỗ Ngọc Kiên
  7. ThS Đinh Hoàng Minh
  8. ThS Trần Thanh Phương
  9. ThS Đặng Quỳnh Như