Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế

3174

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Giao dịch thương mại quốc tế ; Đàm phán quốc tế ; Các quy định quốc tế về hải quan ; Quản lý nhà nước về hải quan ; Nghiệp vụ hải quan

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

——————————————————————————————

PGS,TS Phạm Duy Liên

——————————————————————————————

PGS,TS Nguyễn Văn Hồng

——————————————————————————————

PGS,TS Nguyễn Hoàng Ánh

Trường tốt nghiệp: Đại học Kinh tế Praha (Tiệp Khắc cũ), Sau đại học: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh doanh quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương, Đàm phán quốc tế, Nghiệp vụ hải quan, Văn hóa kinh doanh, Đạo đức kinh doanh, CSR…

Tel: 0913.587.278 – Email: nguyenhoanganh@ftu.edu.vn

—————————————————————————————–

TS, Phạm Song Hạnh

—————————————————————————————–

TS, Phan Thị Thu Hiền

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Giao dịch TMQT, Hải quan, Chính sách TMQT

Email: phanhien7577@gmail.com

—————————————————————————————–

ThS, Vũ Thị Hạnh

—————————————————————————————–

ThS, Trần Bích Ngọc

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, Coreenwich University.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Các vấn đề liên quan đến GDTMQT, Thương mại điện tử, Marketing điện tử.

——————————————————————————————

ThS, Trần Hồng Ngân

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương, LaTrobe University.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Kinh doanh quốc tế, GDTMQT.

Email: ngantranvn2008@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Đinh Sỹ Diên

——————————————————————————————

ThS, Lưu Đức Thi

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

——————————————————————————————

Thầy Nguyễn Cương

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

——————————————————————————————

Cô Phạm Thị Cẩm Anh

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Giao dịch thương mại quốc tế.
Email: phamthicamanh@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

Thầy Đinh Khương Duy

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Giao dịch thương mại quốc tế, Hải quan, Pháp luật thương mại quốc tế.

Email: khuongduy@ftu.edu.vn